相談機関のご紹介

言語切替Palitan ang wika

as of 2023/04/01

外国人労働者向け相談ダイヤルKonsultasyon sa telepono para sa mga dayuhang manggagawa

Kaakibat ng "Panulukan ng Konsultasyon para sa mga Dayuhang Manggagawa",Ang mga tanggapan na maaring magbigay ng payo at konsultasyon sa dayuhang wika tungkol sa mga kondisyon sa pagtrabaho atbp ay matatagpuan dito..Ang "pagtawag sa Konsultasyon sa Telepono para sa mga dayuhang manggagawa" ay nagkakahalaga ng 8.5 yen (kasama ang buwis) bawat 180 segundo sa landline at 10 yen (kasama ang buwis) bawat 20 segundo mula sa cellphone.
Maaring magkaroon ng paminsan-minsang pansamantalang pagabago sa mga araw at oras.

Wika Araw ng Konsultasyon   Oras ng Konsultasyon   Numero ng Telepono
Ingles Lunes-Biyernes 10AM - 3PM
(maliban 12NN - 1PM)
0570-001-701
Tsino 0570-001-702
Portuges 0570-001-703
Espanyol 0570-001-704
Tagalog 0570-001-705
Vietnamese 0570-001-706
Burmese Lunes 0570-001-707
Nepali Lunes-Huwebes 0570-001-708
Koreano Huwebes、Biyernes 0570-001-709
Thai Miyerkules 0570-001-712
Indonesian 0570-001-715
Cambodian
(Khmer)
0570-001-716
Mongolian Biyernes 0570-001-718

*Maaring tumawag mula sa cellphone, o PHS.
*Sarado ang aming tanggapan mula Disyembre 29 hanggang Enero 3.

労働条件相談ほっとラインHotline sa telepono para sa pagkonsulta tungkol sa mga kondisyon sa paggawa

Ang “Hotline ukol sa kondisyon sa pagta-trabah” ay isang inatasang serbisyo na ipinatupad ng Ministeryo ng Kalusugan, Paggawa, at Kapakanan.Ang mga Kawanihan ng Paggawa at ang mga Istasyon ng Pag-inspeksyon ng mga Pamantayan ng Paggawa ay tumutugon sa mga nais makipagkonsulta tuwing oras na sarado ang mga tanggapan ng pamahalaan, pati na rin tuwing Sabado, Linggo at Pista Opisyal, mula saan pa man dako ng Japan, nang libre tungkol sa mga kondisyon paggawa. Maari rin kumunsulta sa mga dayuhang wika.

Wika Araw ng Konsultasyon   Oras ng Konsultasyon   Numero ng Telepono
Hapon Lunes - Linggo
(araw-araw)
○ Lunes - Biyernes
5PM - 10PM

○ Sabado at Linggo・Pista Opisyal
9AM - 9PM
0120-811-610
Ingles 0120-531-401
Tsino 0120-531-402
Portuges Lunes-Sabado 0120-531-403
Espanyol Huwebes, Biyernes, Sabado 0120-531-404
Tagalog Martes, Miyerkules, Sabado 0120-531-405
Vietnamese Martes, Miyerkules, Biyernes-Linggo 0120-531-406
Burmese Miyerkules, Linggo 0120-531-407
Nepali 0120-531-408
Koreano Huwebes, Linggo 0120-613-801
Thai 0120-613-802
Indonesian 0120-613-803
Cambodian
(Khmer)
Lunes, Sabado 0120-613-804
Mongolian 0120-613-805

*Maaring tumawag mula sa cellphone, o PHS.
*Sarado ang aming tanggapan mula Disyembre 29 hanggang Enero 3.

外国人労働者相談コーナーPanulukan ng konsultasyon para sa mga dayuhang manggagawa sa Japan

Ang mga tanggapan na maaaring magbigay ng payo at konsultasyon sa dayuhang wika tungkol sa mga kondisyon sa pagtrabaho atbp ay matatagpuan dito:
*Ang impormasyon ay base sa kasalukuyang petsa ng Abril 2023. Maaring mag bago pansamantala ang mga oras at araw ng pagbukas.

Kawanihan ng Paggawa ng Hokkaido

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:30
Numerong Matatawagan 011-790-8784

Opisina Istasyon ng Hakodate
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:30
Numerong Matatawagan 0138-87-7605

Opisina Istasyon ng Kushiro
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:30
Numerong Matatawagan 0154-42-9716

Opisina Sangay ng Opisina para sa Inspeksyon ng Pamantayan sa Paggawa ng Kutchan
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:30
Numerong Matatawagan 0136-22-2374

Kawanihan ng Paggawa  ng Miyagi

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:30-17:00(Tsino)
8:45-16:15(Vietnamese)
Numerong Matatawagan 022-299-8838

topへ

Kawanihan ng Paggawa ng Ibaraki

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Ingles, Espanyol… Lunes (ika-1 at ika-2 na linggo lamang), Huwebes (Bawat linggo maliban sa ika-5 na linggo)
Tsino … Lunes (Bawat linggo maliban sa ika-5 na linggo), Martes (ika-1 at ika-2 na linggo lamang)
Oras ng Konsultasyon  9:00-15:30(Ingles・Espanyol)
9:30-16:30(Tsino)
Numerong Matatawagan 029-224-6214

Kawanihan ng Paggawa ng Tochigi

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:30
Numerong Matatawagan 028-634-9115

Opisina Istasyon ng Tochigi
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  8:30-16:00
Numerong Matatawagan 0282-24-7766

Kawanihan ng Paggawa ng Gunma

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:30-17:00
Numerong Matatawagan 027-896-4735

Opisina Istasyon ng Ota
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:30
Numerong Matatawagan 0276-45-9920

Kawanihan ng Paggawa ng Saitama

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:30
Numerong Matatawagan 048-816-3596(Ingles)
048-816-3597(Tsino)
048-816-3598(Vietnamese)

Kawanihan ng Paggawa ng Chiba

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:30-17:00
Numerong Matatawagan 043-221-2304

Opisina Istasyon ng Funabashi
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:30-17:00
Numerong Matatawagan 047-431-0182

Opisina Istasyon ng Kashiwa
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:30(Vietnamese)
9:30-17:00(Tsino)
Numerong Matatawagan 04-7163-0246

Kawanihan ng Paggawa ng Tokyo

Opisina Sangay ng Ispesyal na konsultasyon at Suporta para sa mga Dayuhan
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Ingles…Lunes ~Biyernes
Tsino…Lunes ~Biyernes
Tagalog…Lunes 、Martes、Miyerkules、Biyernes
Vietnamese…Martes、Huwebes、Biyernes
Nepali…Lunes-Huwebes
Cambodian(Khmer)…Miyerkules
Mongolian…Biyernes
Oras ng Konsultasyon  9:30-16:30
Numerong Matatawagan 03-5361-8728

Opisina Istasyon ng Shinjuku
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:30-16:30
Numerong Matatawagan 03-5338-5582

Opisina Opisina para sa Inspeksyon ng Pamantayan sa Paggawa ng Shinagawa
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:30-16:30
Numerong Matatawagan 03-3440-7556

Kawanihan ng Paggawa ng Kanagawa

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Ingles…Lunes, Biyernes (Ika-1 at ika-3 biyernes ng buwan)
Espanyol…Lunes, Martes, Huwebes
Portuges…Martes, Miyerkules, Biyernes
Vietnamese… Miyerkules
Tagalog…Huwebes
Oras ng Konsultasyon  9:00-16:00
Numerong Matatawagan 045-211-7351

Opisina Istasyon ng Atsugi
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:30-16:30
Numerong Matatawagan 046-401-1641

topへ

Kawanihan ng Paggawa ng Niigata

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:30
Numerong Matatawagan 025-288-3503

Kawanihan ng Paggawa ng Toyama

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Tsino… Huwebes (ika-4 na linggo lamang)
Oras ng Konsultasyon  9:00-16:30
Numerong Matatawagan 076-432-2730

Opisina Istasyon ng Takaoka
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:30-17:00
Numerong Matatawagan 0766-23-6446

Kawanihan ng Paggawa ng Ishikawa

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:30
Numerong Matatawagan 076-200-9771

Kawanihan ng Paggawa ng Fukui

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Intsik…Miyerkules, Biyernes (Ika-3 biyernes ng buwan)
Espanyol, Portuges…Lunes, Martes, Huwebes
Oras ng Konsultasyon  9:30-17:00
Numerong Matatawagan 0776-22-2652

Kawanihan ng Paggawa ng Yamanashi

Opisina Istasyon ng Koufu
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:30
Numerong Matatawagan 055-224-5620

Kawanihan ng Paggawa ng Nagano

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:30-16:00
Numerong Matatawagan 026-223-0553

Kawanihan ng Paggawa ng Gifu

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:00
Numerong Matatawagan 058-245-8102

Opisina Istasyon ng Gifu
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:00
Numerong Matatawagan 058-247-2368

Opisina Istasyon ng Tajimi
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:00
Numerong Matatawagan 0572-22-6381

Kawanihan ng Paggawa ng Shizuoka

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  10:00-16:00(Ingles・Espanyol・Portuges)
10:00-15:30(Tsino)
10:00-15:30(Vietnamese)
Numerong Matatawagan 054-254-6352

Opisina Istasyon ng Hamamatsu
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  10:00-16:00
Numerong Matatawagan 053-456-8148

Opisina Istasyon ng Mishima
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  10:00-16:00
Numerong Matatawagan 055-986-9100

Opisina Istasyon ng Iwata
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  10:00-16:00
Numerong Matatawagan 0538-32-2205

Opisina Istasyon ng Shimada
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  10:00-16:00
Numerong Matatawagan 0547-37-3148

Kawanihan ng Paggawa ng Aichi

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:30-16:00
Numerong Matatawagan 052-972-0253

Opisina Istasyon ng Nagoya Nishi
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:30-16:00
Numerong Matatawagan 052-481-9533

Opisina Opisina para sa Inspeksyon ng Pamantayan sa Paggawa ng Toyohashi
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:30-16:00
Numerong Matatawagan 0532-54-1192

Opisina Istasyon ng Kariya
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:30-16:00
Numerong Matatawagan 0566-21-4885

topへ

Kawanihan ng Paggawa ng Mie

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Ingles… Miyerkules (tuwing ika-2 at ika-4 na linggo lamang)
Oras ng Konsultasyon  9:30-16:00
Numerong Matatawagan 059-226-2106

Opisina Istasyon ng Yokkaichi
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Espanyol…Ika-1 hanggang ika-4 na martes ng buwan
Portuges…Ika-1 hanggang ika-4 na miyerkules ng buwan
Oras ng Konsultasyon  9:30-16:00
Numerong Matatawagan 059-342-0340

Opisina Istasyon ng Tsu
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Espanyol… Lunes (Ika-1 at ika-3 Lunes ng buwan), Biyernes (Ika-1 hanggang ika-4 na Biyernes ng buwan)
Portuges… Ika-1 hanggang ika-4 na Martes at Huwebes ng buwan
Oras ng Konsultasyon  9:30-16:00
Numerong Matatawagan 059-227-1282

Kawanihan ng Paggawa ng Shiga

Opisina Istasyon ng Otsu
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:30
Numerong Matatawagan 077-522-6616

Opisina Istasyon ng Hikone
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  Martes: 9:15 ng umaga - 4:45 ng hapon Miyerkules: 9:30 ng umaga - 5:00 ng hapon
Numerong Matatawagan 0749-22-0654

Opisina Istasyon ng Higashiomi
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:30-17:00
Numerong Matatawagan 0748-22-0394

Kawanihan ng Paggawa ng Kyoto

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Ingles… Martes, Miyerkules (ika-2 at ika-4 na linggo lamang), Huwebes Vietnamese…Miyerkules
Oras ng Konsultasyon  9:00-16:30
Numerong Matatawagan 075-241-3214

Kawanihan ng Paggawa ng Osaka

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Vietnamese…Ika-1 Huwebes ng buwan・Biyernes
Oras ng Konsultasyon  9:30-17:00
Numerong Matatawagan 06-6949-6490

Opisina Istasyon ng Osaka Chuo
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Ingles… Ika-1 Miyerkules ng buwan
Oras ng Konsultasyon  9:30-17:00
Numerong Matatawagan 06-7669-8726

Opisina Istasyon ng Tenma
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Ingles…Ika-2 Miyerkules ng buwan
Oras ng Konsultasyon  9:30-17:00
Numerong Matatawagan 06-7713-2003

Opisina Istasyon ng Sakai
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Ingles… Lunes (ika-4 na linggo lamang)
Oras ng Konsultasyon  9:30-17:00
Numerong Matatawagan 072-340-3829

Kawanihan ng Paggawa ng Hyogo

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  10:00-15:00
Numerong Matatawagan 078-371-5310

Opisina Istasyon ng Himeji
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Vietnamese … Huwebes, Biyernes (tuwing ika-1, ika-3 at ika-5 na linggo lamang)
Oras ng Konsultasyon  9:30-17:00
Numerong Matatawagan 079-224-8181

topへ

Kawanihan ng Paggawa ng Tottori

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Ingles…Lunes at Miyerkules (Hindi kasama ang ika-5 lunes at miyerkules ng buwan)
Vietnamese … Huwebes (Bawat linggo maliban sa ika-5 na linggo)
Oras ng Konsultasyon  9:00-16:30(Ingles)
9:00-16:30(Vietnamese)
Numerong Matatawagan 0857-29-1703

Kawanihan ng Paggawa ng Shimane

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Tsino… Lunes (ika-2 at ika-4 na linggo lamang)
Oras ng Konsultasyon  9:00-16:30
Numerong Matatawagan 0852-31-1156

Kawanihan ng Paggawa ng Okayama

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:30
Numerong Matatawagan 086-201-1651

Kawanihan ng Paggawa ng Hiroshima

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:30
Numerong Matatawagan 082-221-9242

Opisina Istasyon ng Hiroshima
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:30-17:00
Numerong Matatawagan 082-221-2460

Opisina Istasyon ng Fukuyama
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:30
Numerong Matatawagan 084-923-0005

Kawanihan ng Paggawa ng Tokushima

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Tsino … Lunes (ika-1 at ika-3 na linggo lamang), Huwebes
Oras ng Konsultasyon  9:00-16:00
Numerong Matatawagan 088-652-9163

Kawanihan ng Paggawa ng Ehime

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:00
Numerong Matatawagan 089-913-6244(Tsino)
089-913-5653(Vietnamese)

Opisina Istasyon ng Imabari
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:00
Numerong Matatawagan 0898-25-3760

Kawanihan ng Paggawa ng Fukuoka

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Ingles… Martes, Huwebes (tuwing ika-2 at ika-4 na linggo lamang)
Oras ng Konsultasyon  9:00-16:00
Numerong Matatawagan 092-411-4862

Opisina Istasyon ng Fukuoka Chuo
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:00
Numerong Matatawagan 092-761-5607

Opisina Istasyon ng Kitakyushu Nishi
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:00
Numerong Matatawagan 093-622-6550

Kawanihan ng Paggawa ng Nagasaki

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:30
Numerong Matatawagan 095-895-5105

Kawanihan ng Paggawa ng Kumamoto

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:30-17:00
Numerong Matatawagan 096-355-8449

Opisina Istasyon ng Yatsushiro
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:30-17:00
Numerong Matatawagan 0965-34-6796

Kawanihan ng Paggawa ng Kagoshima

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-16:30
Numerong Matatawagan 099-216-6100

Kawanihan ng Paggawa ng Okinawa

Opisina Sangay ng inspeksyon
Suportadong Wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Vietnamese

Burmese

Nepali

Koreano

Thai

Indonesian

Khmer

Mongolian

Araw ng Konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Oras ng Konsultasyon  9:00-15:30
Numerong Matatawagan 098-868-1634

  • 厚生労働省法令等データベースサービス
  • e-Gov