相談機関のご紹介

言語切替Palitan ang wika

as of 2020/03/17

外国人労働者向け相談ダイヤルKonsultasyon sa telepono para sa mga dayuhang manggagawa

Ang mga tanggapan na maaring magbigay ng payo at konsultasyon sa dayuhang wika tungkol sa mga kondisyon sa pagtrabaho atbp ay matatagpuan dito..(Kaakibat ng “Panulukan ng Konsultasyon para sa mga Dayuhang Manggagawa”) Kapag tatawag kayo sa Konsultasyon sa Telepono para sa mga Dayuhang Manggagawa, may singil ng 8.5 yen (kasama ang buwis) bawat 3 minuto kapag mula landline, o 10 yen (kasama ang buwis) bawat 3 minuto kapag mula cellphone.

Wika Mga araw ng konsultasyon   Mga oras ng konsultasyon   Numero ng Telepono
Ingles Lunes-Biyernes Alas 10 ng umaga - Alas 3 ng hapon
(Maliban sa tuwing alas 12 - ala 1 ng hapon)
0570-001701
Tsino 0570-001702
Portuges 0570-001703
Espanyol 0570-001704
Tagalog Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes 0570-001705
Biyetnames Lunes-Biyernes 0570-001706
Birmano Lunes, Miyerkules 0570-001707
Nepali Martes, Huwebes 0570-001708

*Madaling matawagan mula landline, cell o smart phone, o PHS.
*Sarado ang aming linya/ang hotline mula Disyembre 29 hanggang Enero 3.

労働条件相談ほっとラインHotline sa telepono para sa pagkonsulta tungkol sa mga kondisyon sa paggawa

Ang “Hotline sa telepono para sa pagkonsulta tungkol sa mga kondisyon sa paggawa” ay ipinatutupad ng Ministro ng Kalusugan, Paggawa at Kapakanan bilang ipinagkatiwalang proyekto. Ang mga Kawanihan ng Paggawa at ang mga Istasyon ng Pag-inspeksyon ng mga Pamantayan ng Paggawa ay tumutugon sa mga nais makipagkonsulta tuwing oras na sarado na ang mga tanggapan ng pamahalaan, pati na rin kahit tuwing Sabado, Linggo at Pista Opisyal, mula saan pa man dako ng Japan, nang libre at walang sisingilin, at maaring kausapin sa sariling wika sa pamamagitan ng telepono, tungkol sa inyong mga kondisyon sa paggawa.

Wika Mga araw ng konsultasyon   Mga oras ng konsultasyon   Numero ng Telepono
Hapon Lunes - Linggo
(araw-araw)
○Karaniwang araw (Lunes - Biyernes)
Alas-5 ng hapon - alas-10 ng gabi

○Sabado at Linggo, •Pista opisyal
Alas-9 ng umaga - alas-9 ng gabi
0120-811-610
Ingles 0120-004-008
Tsino 0120-150-520
Portuges 0120-290-922
Espanyol Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado 0120-336-230
Tagalog Martes, Miyerkules, Sabado 0120-400-166
Biyetnames Miyerkules, Biyernes, Sabado 0120-558-815
Birmano Miyerkules, Linggo 0120-662-700
Nepali 0120-750-880

*Madaling matawagan mula landline, cell o smart phone, o PHS.
*Sarado ang aming linya/ang hotline mula Disyembre 29 hanggang Enero 3.

外国人労働者相談コーナーPanulukan ng konsultasyon para sa mga dayuhang manggagawa sa Japan

Ang mga tanggapan na maaaring magbigay ng payo at konsultasyon sa dayuhang wika tungkol sa mga kondisyon sa pagtrabaho atbp ay matatagpuan dito:
*Ang impormasyon ay base sa kasalukuyang petsa ng Marso 2019 at maaring magkaroon ng pagbabago.

Kawanihan ng Paggawa ng Hokkaido

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:00-16:30
Ang numerong kokontakin 011-709-2311

Opisina Istasyon ng Hakodate
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:00-16:30
Ang numerong kokontakin 0138-87-7605

Opisina Istasyon ng Kushiro
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:00-16:30
Ang numerong kokontakin 0154-42-9711

Kawanihan ng Paggawa  ng Miyagi

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:30-17:00(Tsino)
9:00am - 4:30 pm (Biyetnames)
Ang numerong kokontakin 022-299-8838

topへ

Kawanihan ng Paggawa ng Ibaraki

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Ingles, Espanyol… Lunes (ika-1 at ika-2 na linggo lamang), Huwebes (Bawat linggo maliban sa ika-5 na linggo)
Tsino … Lunes (Bawat linggo maliban sa ika-5 na linggo), Martes (ika-1 at ika-2 na linggo lamang)
Mga oras ng konsultasyon   9:00-16:30(Ingles・Espanyol)
9:30-17:00(Tsino)
Ang numerong kokontakin 029-224-6214

Kawanihan ng Paggawa ng Tochigi

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:00-16:30
Ang numerong kokontakin 028-634-9115

Opisina Istasyon ng Tochigi
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   8:30-16:00
Ang numerong kokontakin 0282-24-7766

Kawanihan ng Paggawa ng Gunma

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon  9:30-17:00
Ang numerong kokontakin 027-896-4735

Opisina Istasyon ng Ota
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon  9:00-16:30
Ang numerong kokontakin 0276-45-9920

Kawanihan ng Paggawa ng Saitama

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:00-16:30
Ang numerong kokontakin 048-816-3596(Ingles)
048-816-3597(Tsino)
048-816-3598(Biyetnames)

Kawanihan ng Paggawa ng Chiba

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:30-17:00
Ang numerong kokontakin 043-221-2304

Opisina Istasyon ng Funabashi
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:30-17:00
Ang numerong kokontakin 047-431-0182

Opisina Istasyon ng Kashiwa
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:30-17:00
Ang numerong kokontakin 04-7163-0246

Kawanihan ng Paggawa ng Tokyo

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Ingles… Lunes, Biyernes
Tsino … Lunes (ika-2 at ika-4 na linggo lamang), Martes, Huwebes
Tagalog … Martes, Miyerkules, Biyernes (ika-2, ika-3 at ika-4 na linggo lamang)
Biyetnames … Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes
Birmano… Lunes, Miyerkules
Nepali … Martes, Huwebes (Bawat linggo maliban sa ika-5 na linggo)
Mga oras ng konsultasyon   10:00-16:00
Ang numerong kokontakin 03-3816-2135

Kawanihan ng Paggawa ng Kanagawa

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon  9:00-16:00
Ang numerong kokontakin 045-211-7351

Opisina Istasyon ng Atsugi
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon  9:30-16:30
Ang numerong kokontakin 046-401-1641

topへ

Kawanihan ng Paggawa ng Niigata

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:00-16:30
Ang numerong kokontakin 025-288-3503

Kawanihan ng Paggawa ng Toyama

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Tsino… Huwebes (ika-4 na linggo lamang)
Mga oras ng konsultasyon   9:00-16:30
Ang numerong kokontakin 076-432-2730

Opisina Istasyon ng Takaoka
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:30-17:00
Ang numerong kokontakin 0766-23-6446

Kawanihan ng Paggawa ng Ishikawa

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:00-16:30
Ang numerong kokontakin 076-200-9771

Kawanihan ng Paggawa ng Fukui

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:30-17:00
Ang numerong kokontakin 0776-22-2652

Kawanihan ng Paggawa ng Yamanashi

Opisina Istasyon ng Koufu
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon  9:00-16:30
Ang numerong kokontakin 055-224-5620

Kawanihan ng Paggawa ng Nagano

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   8:30-16:00
Ang numerong kokontakin 026-223-0553

Kawanihan ng Paggawa ng Gifu

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon  9:00-16:00
Ang numerong kokontakin 058-245-8102

Opisina Istasyon ng Gifu
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon  9:00-16:00
Ang numerong kokontakin 058-247-2368

Opisina Istasyon ng Tajimi
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon  9:00-16:00
Ang numerong kokontakin 0572-22-6381

Kawanihan ng Paggawa ng Shizuoka

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon  10:00-16:00(Ingles・Espanyol・Portuges)
9:00-11:30(Tsino)
10:00-15:30(Biyetnames)
Ang numerong kokontakin 054-254-6352

Opisina Istasyon ng Hamamatsu
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   10:00-16:00
Ang numerong kokontakin 053-456-8148

Opisina Istasyon ng Mishima
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   10:00-16:00
Ang numerong kokontakin 055-986-9100

Opisina Istasyon ng Iwata
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   10:00-16:00
Ang numerong kokontakin 0538-32-2205

Opisina Istasyon ng Shimada
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   10:00-16:00
Ang numerong kokontakin 0547-37-3148

Kawanihan ng Paggawa ng Aichi

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:30-16:00
Ang numerong kokontakin 052-972-0253

Opisina Istasyon ng Nagoya Nishi
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:30-16:00
Ang numerong kokontakin 052-481-9533

Opisina Istasyon ng Kariya
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:30-16:00
Ang numerong kokontakin 0566-21-4885

topへ

Kawanihan ng Paggawa ng Mie

Opisina Istasyon ng Yokkaichi
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Ingles… Miyerkules (tuwing ika-4 na linggo lamang)
Portuges… Biyernes (tuwing ika-2 at ika-4 na linggo lamang)
Mga oras ng konsultasyon   10:00-16:00
Ang numerong kokontakin 059-342-0340

Opisina Istasyon ng Tsu
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Ingles … Miyerkules (tuwing ika-2 na linggo lamang)
Espanyol … Lunes (tuwing ika-1 at ika-3 na linggo lamang), Biyernes
Portuges.... Martes, Miyerkules (ika-1 at ika-3 na linggo lamang)
Mga oras ng konsultasyon   10:00-16:00
Ang numerong kokontakin 059-227-1282

Kawanihan ng Paggawa ng Shiga

Opisina Istasyon ng Otsu
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:00-16:30
Ang numerong kokontakin 077-522-6616

Opisina Istasyon ng Hikone
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:30-17:00
Ang numerong kokontakin 0749-22-0654

Opisina Istasyon ng Higashiomi
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:30-17:00
Ang numerong kokontakin 0748-22-0394

Kawanihan ng Paggawa ng Kyoto

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Ingles… Martes, Miyerkules (ika-2 at ika-4 na linggo lamang), Huwebes
Mga oras ng konsultasyon   9:00-16:30
Ang numerong kokontakin 075-241-3214

Kawanihan ng Paggawa ng Osaka

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Ingles… Lunes (ika-1 na linggo lamang), Miyerkules, Biyernes
Mga oras ng konsultasyon   9:30-17:00
Ang numerong kokontakin 06-6949-6490

Opisina Istasyon ng Osaka Chuo
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Ingles… Miyerkules (ika-1 at ika-3 na linggo lamang)
Mga oras ng konsultasyon   9:30-17:00
Ang numerong kokontakin 06-7669-8726

Opisina Istasyon ng Tenma
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Ingles… Miyerkules (tuwing ika-2 at ika-4 na linggo lamang)
Mga oras ng konsultasyon   9:30-17:00
Ang numerong kokontakin 06-7713-2003

Opisina Istasyon ng Sakai
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Ingles… Lunes (ika-4 na linggo lamang)
Mga oras ng konsultasyon   9:30-17:00
Ang numerong kokontakin 072-340-3829

Kawanihan ng Paggawa ng Hyogo

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:30-17:00
Ang numerong kokontakin 078-371-5310

Opisina Istasyon ng Himeji
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Biyetnames … Huwebes, Biyernes (tuwing ika-1, ika-3 at ika-5 na linggo lamang)
Mga oras ng konsultasyon   9:30-17:00
Ang numerong kokontakin 079-224-8181

topへ

Kawanihan ng Paggawa ng Tottori

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Ingles… Martes at Huwebes (Bawat linggo maliban sa ika-5 na linggo)
Biyetnames… Lunes at Miyerkules (Bawat linggo maliban sa ika-5 na linggo)
Mga oras ng konsultasyon  9:00-16:30(Ingles)
alas-9 ng umaga-12 ng tanghali (Biyetnames)
Ang numerong kokontakin 0857-29-1703

Kawanihan ng Paggawa ng Shimane

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Tsino… Lunes (ika-2 at ika-4 na linggo lamang)
Mga oras ng konsultasyon   9:00-16:30
Ang numerong kokontakin 0852-31-1156

Kawanihan ng Paggawa ng Okayama

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:00-16:30
Ang numerong kokontakin 086-201-1651

Kawanihan ng Paggawa ng Hiroshima

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon  9:00-16:30
Ang numerong kokontakin 082-221-9242

Opisina Istasyon ng Hiroshima
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon  9:30-17:00
Ang numerong kokontakin 082-221-2460

Opisina Istasyon ng Fukuyama
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon  9:00-16:30
Ang numerong kokontakin 084-923-0005

Kawanihan ng Paggawa ng Tokushima

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Tsino … Lunes (ika-1 at ika-3 na linggo lamang), Huwebes
Mga oras ng konsultasyon   9:00-16:00
Ang numerong kokontakin 088-652-9163

Kawanihan ng Paggawa ng Ehime

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:00-16:00
Ang numerong kokontakin 089-913-6244(Tsino)
089-913-5653(Biyetnames)

Opisina Istasyon ng Imabari
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon  9:00-16:00
Ang numerong kokontakin 0898-25-3760

Kawanihan ng Paggawa ng Fukuoka

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Ingles… Martes, Huwebes (tuwing ika-2 at ika-4 na linggo lamang)
Mga oras ng konsultasyon   9:00-16:00
Ang numerong kokontakin 092-411-4862

Opisina Istasyon ng Fukuoka Chuo
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:00-16:00
Ang numerong kokontakin 092-761-5607

Opisina Istasyon ng Kitakyushu Nishi
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:00-16:00
Ang numerong kokontakin 093-622-6550

Kawanihan ng Paggawa ng Kumamoto

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:30-17:00
Ang numerong kokontakin 096-355-3181

Opisina Istasyon ng Yatsushiro
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:30-17:00
Ang numerong kokontakin 0965-32-3151

Kawanihan ng Paggawa ng Kagoshima

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes


Biyetnames… Miyerkules (Huwebes pagkatapos ng Oktubre)
Mga oras ng konsultasyon  9:00-16:30 (8:30-15:00 pagkatapos ng Oktubre)
Ang numerong kokontakin 099-216-6100

Kawanihan ng Paggawa ng Okinawa

Opisina Sangay ng inspeksyon
Mga suportadong wika

Ingles

Tsino

Espanyol

Portuges

Tagalog

Biyetnames

Birmano

Nepali

Mga araw ng konsultasyon 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Mga oras ng konsultasyon   9:00-16:00
Ang numerong kokontakin 098-868-1634

  • 厚生労働省法令等データベースサービス
  • e-Gov